SOUTH DADE BUCCANEERS

South Dade Buccaneers
est 1953

1958 4-6 HC Matt Thernes
1959 4-4 HC Matt Thernes
1960 5-5 HC Matt Thernes
1961 5-4-1 HC Matt Thernes
1962 3-6-1 HC Matt Thernes
1963 2-8 HC Leo Martin
1964 6-3-1 HC Leo Martin
1965 7-2-1 HC Leo Martin
1966 5-4-1 HC Leo Martin
1967 7-2-1 HC Leo Martin
1968 4-5-1 HC Leo Martin
1969 5-5 HC Leo Martin
1970 6-3-1 HC Don Drinkhahn
1971 4-6 HC Don Drinkhahn
1972 6-4 HC Don Drinkhahn
1973 7-3 HC Sam Fernandez
1974 4-6 HC Sam Fernandez
1975 7-3 HC Sam Miller
1976 4-6 HC Sam Miller
1977 3-7 HC Sam Miller
1978 8-2 HC Sam Miller
1979 2-8 HC Calvin Burdick
1980 1-9 HC Calvin Burdick
1981 8-2 HC Calvin Burdick District Champions
1982 6-4 HC Calvin Burdick
1983 5-5 HC Calvin Burdick
1984 4-6 HC Ken Pitt
1985 3-7 HC Ken Pitt
1986 1-9 HC Don Drinkhahn
1987 4-7 HC Don Drinkhahn District Champions
1988 5-5 HC Don Drinkhahn
1989 5-5 (4-6) HC Don Drinkhahn (forfeit win v Miami Palmetto)
1990 6-5 HC Don Drinkhahn District Champions
1991 4-6 HC Don Drinkhahn
1992 3-4 HC Don Drinkhahn
1993 8-3 HC Don Drinkhahn District Champions
1994 8-3 HC Don Drinkhahn District Runner-Up
1995 9-3 HC Don Drinkhahn District Champions
1996 9-2 HC Don Drinkhahn District Champions
1997 5-6 HC Don Drinkhahn District Runner-Up
1998 5-5 HC Don Drinkhahn District Champions
1999 9-3 HC Don Drinkhahn District Champions
2000 6-5 HC Don Drinkhahn District Champions
2001 6-5 HC Don Drinkhahn Wildcard
2002 6-5 HC Don Drinkhahn Wildcard
2003 4-6 HC Don Drinkhahn
2004 10-1 HC Don Drinkhahn District Champions
2005 10-1 HC Don Drinkhahn District Champions
2006 7-3 HC Don Drinkhahn
2007 8-5 HC Ivan Chicola District Runner-Up
2008 3-7 HC Ivan Chicola
2009 10-3 HC Greg Dentino District Runner-Up
2010 11-2 HC Greg Dentino District Champions
2011 5-5 HC Greg Dentino
2012 10-2 HC Nate Hudson Jr District Champions
2013 14-1 HC Nate Hudson Jr District Champions,Regional Champions,State Champions
2014 7-3 HC Nate Hudson Jr
2015 10-2 HC Nate Hudson Jr District Champions
2016 4-5 HC Nate Hudson Jr
2017 9-2 HC Nate Hudson Jr Wildcard 5 seed
2018 10-3 HC Nate Hudson Jr Wildcard 6 seed
2019 7-4 HC Nate Hudson Jr Wildcard 5 seed